Sunteti vizitatorul nr. al CadastruPrahova.com
Cadastru topografie jud. Prahova. Taocad Invest Campina
Telefon

0723 014 106

Taocad Invest - Cadastru Prahova - Intrebari


Rigla cadastru

- Cand sunt necesare cadastrul si intabularea?

  In vederea efectuarii unei tranzactii sau constituirea unei ipoteci, bunul imobil trebuie inregistrat in Cartea Funiara (Intabularea).


- Care sunt actele necesare intocmirii documentatiei cadastrale/ topografice?

  Actele necesare documentatiei de cadastru si intabulare le gasiti la sectiunea cadastru.


- Cum si cand se achita onorariul cuvenit si care sunt tarifele pentru cadastru?

  Acesta se achita la angajarea lucrarii.Tarife pentru cadastru si publicitate imobiliara:


Aceste tarife sunt percepute de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara astfel:
1) prima inregistrare a imobilului (receptie si infiintare carte funciara) – 120 RON, sau la urgenta 600 Ron.
2) dezmembrare/comasare - 60 RON (receptie dezmembrare) - 60 RON (inscriere dezmembrare in cartea funciara).
* La aceste taxe se adauga onorariul firmei noastre.Ce acte mai sunt necesare?


I. ACTE NECESARE PENTRU NOTAREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE
1. Cerere tip;
2. Contract de închiriere încheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care să cuprindă şi identificarea imobilului;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.


II. ACTE NECESARE INTABULARII DREPTULUI DE CONCESIUNE
1. Cerere tip;
2. Contract de concesiune;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.


III. ACTE NECESARE RADIERII IPOTECII SI A INTERDICTIEI DE INSTRAINARE SI GREVARE
1. Cerere tip;
2. Declaraţia creditorului/adresa bancii creditoare din care să rezulte în mod explicit consimţământul acestuia la radierea ipotecii şi a interdicţiei de înstrăinare şi grevare, cu identificarea imobilului;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.


IV. ACTE NECESARE ELIBERARII EXTRASULUI DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE
1. Cerere tip;
2. Dovada achitării integrale a tarifului.


V. ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA DENUMIRII SOCIETĂŢII, FUZIUNE/ABSORBŢIE
1. Cerere tip;
2. Actul adiţional încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada înregistrării la oficiul registrului comerţului sau încheierea judecătorului delegat la oficiul registrului comerţului;
3. Certificatul de înmatriculare - copie legalizată;
4. Dovada achitării integrale a tarifului.


VI. ACTELE NECESARE PENTRU NOTAREA LITIGIILOR ÎN CARTEA FUNCIARĂ
1. Cerere tip;
2. Copie după acţiunea înregistrată la instanţa judecătorească cu indicarea numărului de dosar sau certificat de grefă care să identifice imobilul cu numărul cadastral, numărul de carte funciară şi localitate;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.


VII. ACTE NECESARE PENTRU RECONSTITUIREA CĂRŢILOR FUNCIARE
1. Cerere tip;
2. Declaraţie notarială din partea proprietarilor din care să rezulte că situaţia juridică a imobilului prezentată în vederea reconstituirii este cea reală;
3. Un extras de carte funciară eliberat anterior cu ultima situaţie cunoscută a proprietăţii sau actul de dobândire; 4. Certificat fiscal de la primăria locală.


VIII. ACTELE NECESARE PENTRU NOTAREA SOMATIEI DE PLATA IN CARTEA FUNCIARA
1. Cerere tip;
2. Somaţia emisă de executorul judecătoresc în dosarul execuţional;
3. Procesul verbal de identificare a bunurilor imobile;
4. Dovada achitării integrale a tarifului.


IX. ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA ACTELOR DE DEZMEMBRARE/ APARTAMENTARE/ ALIPIRE
1. Cerere tip;
2. Documentaţia cadastrală;
3. Act de dezmembrare/ apartamentare/ alipire;
4. Dovada achitării integrale a tarifului.


X. ACTE NECESARE ELIBERARII COPIILOR DUPA CARTILE FUNCIARE, CONFORME CU ORIGINALUL
1. Cerere;
2. Dovada achitării integrale a tarifului.


XI. ACTE NECESARE ELIBERARII COPIILOR DUPA ACTELE AFLATE IN ARHIVA DE CARTE FUNCIARA
1. Cerere;
2. Dovada achitării integrale a tarifului.


XII. ACTE NECESARE PENTRU RADIEREA DEZMEMBRAMINTELOR DREPTULUI DE PROPRIETATE (UZ, UZUFRUCT*, HABITATIE, SERVITUTE, SUPERFICIE)
1. Cerere tip;
2. Actul prin care se justifică radierea - copie legalizată;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
* Certificatul de deces se prezintă în copie legalizată!


XIII. ACTE NECESARE ELIBERARII UNUI EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU AUTENTIFICARE
1. Cerere tip întocmită de notarul public, semnată şi de proprietarul imobilului;
2. Dovada achitării integrale a tarifului.
* Acest tip de extras se eliberează NUMAI notarului public!


XIV. ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA/NOTAREA ADRESEI ADMINISTRATIVE ÎN CARTEA FUNCIARĂ
1. Cerere tip;
2. Adeverinţa de la primărie din care să rezulte corelarea între nr. cad. şi adresa administrativă;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.


XV. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ACTELOR DE ADJUDECARE
1. Cerere tip;
2. Actul de adjudecare care să identifice imobilul prin numărul topografic/cadastral şi numărul de carte funciară/localitate;
3. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
4. Dovada achitării integrale a tarifului.


XVI. ACTE NECESARE PENTRU ÎNTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ÎN BAZA LEGII NR. 112/1995 ŞI A LEGII NR. 10/2001
1. Cerere tip;
2. Dispoziţia de restituire emisă de primărie;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.


XVII. ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI
1. Cerere tip;
2. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă şi expertiza care face parte integrantă din hotărârea judecătorească, după caz. în situaţia în care au fost exercitate căile de atac, se vor anexa toate hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauza respectivă, după caz (fond, apel, recurs);
3. Dovada achitării integrale a tarifului.


XVIII. ACTE NECESARE PENTRU ÎNTABULAREA DREPTULUI DE IPOTECĂ
1. Cerere tip;
2. Contract de ipotecă;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.


XIX. ACTE NECESARE PENTRU INTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE DOBANDIT PRIN MOSTENIRE
1. Cerere tip;
2. Certificatul de moştenitor *;
3. Dovada achitării integrale a tarifului.
* Dreptul de proprietate al autorilor fiind întabulat în cartea funciară!


XX. ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA UNEI CONSTRUCTII FINALIZATE SI INTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACESTEIA
1. Cerere tip;
2. Documentaţie cadastrală recepţionată, în situaţia în care nu a fost deschisă o carte funciară pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea imobilului;
3. Certificat eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află situat imobilul, prin care să se ateste finalizarea construcţiei;
4. Certificat fiscal cu valoarea de impozitare;
5. Act de constituire a dreptului de superficie, în cazul în care proprietarul construcţiei nu este şi proprietarul terenului;
6. Dovada achitării integrale a tarifului.


XXI. ACTE NECESARE PENTRU INTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
1. Cerere tip;
2. Documentaţie cadastrală recepţionată- în situaţia în care nu a fost deschisă o carte funciară pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea acestuia;
3. Acte de proprietate* (în copie legalizată, cu excepţia hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile şi a actelor autentificate de notarii publici);
4. Copia extrasului de carte funciara pentru autentificare, după caz;
5. Dovada achitării integrale a tarifului.